lunes, 9 de septiembre de 2013

Desmillora continua / Desmejora continuaFa uns dies va arribar a la consultora on treballo una petició de pressupost molt curiosa però al mateix temps molt exemplaritzant del tipus d’empreses que tenim.

El pressupost era per realitzar una implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, segons ISO 9001. Dins el mail hi havia la següent frase:


“…No tant perquè creguem que pugui millorar els nostres processos…”


Primer de tot, no critico el fet que les empreses tinguin raons alienes a la millora dels processos per tal de certificar-se, ja que a una inversió se li ha de trobar el roi.


El més delicat del tema és que les empreses creguin que no cal millorar. Per experiència pròpia en implantacions, no n’hi ha cap que no ho necessiti. La realitat és que la ISO 9001 implica aplicar la lògica a la gestió. Qualsevol empresa necessitaria els criteris d’un sistema de qualitat. El problema està en les raons que molts cops hem comentat en aquest bloc:

  • Comandaments, direcció i responsables xusqueros. La falta de formació implicar ignorar les nocions mínimes de gestió i com va dir algú, no hi ha res pitjor que ignorar que un és ignorant.
  • No planificar. Això ja és un mal endèmic, estem en un país de la no planificació, sinó en el món dels apaga focs. Planificar=inútil aquest és el pensament. Això tampoc vol dir que ho haguem de planificar tot, sinó que almenys saber cap a on ens dirigim. Per posar un exemple, a qualsevol empresa, si se li pregunta a un treballador, quins objectius té l’empresa, ningú sabrà que contestar, ja que ningú ho sap.
  • La direcció xusquera implica que es valori molt més fer la rosca que altres consideracions con la competència. Això també implica, que una part dels integrants de les empreses són familiars, amics, amics de familiars, cosins, germans, amants, dones, etc.
  • Objectius? Indicadors? El que hem dit abans, no sap, no contesta. De forma unànime pensem que és perdre el temps. És com si conduíssim sense mirar, sense volant, ni retrovisors,  ni comptaquilòmetres, i a sobre ens estranyéssim de tenir un accident.

Evidentment no serien els únics punts febles, però cal preguntar-se; algú es pot imaginar aplicar el Lean management en una cultura així?  I una implantació ISO 9001 real? 
Realment, abans de fer qualsevol cosa, hauríem de ser psicòlegs, per tal de poder canviar el xip, ja que sinó canviem la cultura, és quasi impossible fer una acció de millora real.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Hace unos días llegó a la consultoría donde colaboro, una petición de presupuesto muy curiosa pero al mismo tiempo muy ejemplarizante del tipo de empresas que tenemos.


El presupuesto era para realizar una implantación de un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001. Dentro del mail había la siguiente frase:

“…No tanto porque creamos que pueda mejorar nuestros procesos…”

Antes que nada, no critico el hecho que las empresas tengan razones ajenas a la mejora de los procesos para certificarse, puesto que a una inversión se le tiene que encontrar el  roi.

Lo más delicado del tema es que las empresas crean que no hay que mejorar. Por experiencia propia en implantaciones, no hay ninguna que no lo necesite. La realidad es que la ISO 9001 implica aplicar la lógica a la gestión. Cualquier empresa necesitaría los criterios de un sistema de calidad. El problema está en las razones que muchas veces hemos comentado en este bloque:

  • Mandos, dirección y responsables chusqueros. La falta de formación implicar ignorar las nociones mínimas de gestión y como dijo alguien, no hay nada peor que ignorar que uno es ignorante.
  • No planificar. Esto ya es un mal endémico, estamos en un país de la no planificación, sino en el mundo de los apaga fuegos. Planificar=inútil este es el pensamiento. Esto tampoco quiere decir que lo hayamos de planificar todo, sino que al menos saber hacia dónde nos dirigimos. Para poner un ejemplo, a cualquier empresa, si se le pregunta a un trabajador, qué objetivos tiene la empresa, nadie sabrá que contestar, puesto que nadie lo sabe. 
  • La dirección chusquera implica que se valore mucho más hacer la rosca que otras consideraciones como la competencia. Esto también implica, que una parte de los integrantes de las empresas son familiares, amigos, amigos de familiares, primos, hermanos, amantes, mujeres, etc
  • Objetivos? Indicadores? El que hemos dicho antes, no sabe, no contesta. De forma unánime pensamos que es perder el tiempo. Es como si condujéramos sin mirar, sin volante, ni retrovisores, ni cuentaquilómetros, y encima nos extrañáramos de tener un accidente.

Evidentemente no son los únicos puntos débiles, pero hay que preguntarse;  ¿Alguien se puede imaginar aplicar el Lean management en una cultura así? ¿Y una implantación ISO 9001 real? Realmente, antes de hacer cualquier cosa, tendríamos que ser psicólogos, para poder cambiar el chip, puesto que si no se cambian la cultura, es casi imposible hacer una acción de mejora real.